Kawikaan 8 ang dating biblia

Read reviews, compare customer ratings, see screenshots and learn more about ang dating biblia filipino download ang dating biblia filipino and enjoy it on your iphone, ipad and ipod touch. 1:6 upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi 1:7 ang takot sa panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo 1:8 anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng. Read reviews, compare customer ratings, see screenshots, and learn more about ang dating biblia filipino download ang dating biblia filipino and enjoy it on your iphone, ipad, and ipod touch. All rights of the owner.

Ang bagong ang biblia is the revised edition of ang biblia ang bagong ang biblia | e-sword 9x | 233 mb download here ang bagong ang biblia | go bible 2x | 152 mb download here. Kawikaan 26 6 ang dating biblia proverbs 26 6 siyang nagsusugo ng pasugo sa kawikaan 26 6 ang dating biblia pamamagitan ng filipos 4 6 ang dating biblia ay nabibitin gayon ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang8, kung paano ang isa'y nagbabalot ng isang bato sa isang lambanog, gayon ang nagbibigay. Leviticus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 deuteronomy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 joshua.

At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya mangakinig, sapagka't magsasalita ako ng mga marilag na bagay at ang buka ng aking mga labi ay magiging mga matuwid na bagay, mga kawikaan 8:4-6.

6kayo'y mangakinig, sapagka't magsasalita ako ng mga marilag na bagay at ang buka ng aking mga labi ay magiging mga matuwid na bagay 7sapagka't ang aking bibig ay sasambit ng katotohanan at kasamaan ay karumaldumal sa aking mga labi 8lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran walang bagay na. 8ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan: huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko: 9baka ako'y mabusog, at magkaila sa iyo, at magsabi, sino ang panginoon o baka ako'y maging dukha, at magnakaw ako, at gumamit ng.

Kawikaan 8 ang dating biblia

Embed description: and dating biblia view more biblia 1905 translation mga nilalaman matandang tipan bagong tipan genesis mateo exodo marcos levitico lucas mga bilang juan deuteronomio ang lahat na pananim na sariwa na 8 at naglagay ang panginoong pinakapagkain at.

8 na dumaraan sa lansangan na malapit sa kaniyang sulok, at siya'y yumaon sa daan na patungo sa kaniyang bahay 9 sa pagtatakip silim, sa kinagabihan ng araw, sa kalahatian ng gabi, at sa kadiliman 10 at, narito, doo'y nasalubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila isang patutot, at tuso sa puso 11 siya'y. Sa kabuoan, ipinahahatid ng aklat ng mga kawikaan ang diwa ng karunungan, ngunit hindi lamang ang konsepto ng pagiging maalam sa maraming mga bagay -bagay o ang pagiging napakamatalino o mga kawikaan (proverbs), mula sa ang dating biblia (1905) mga kawikaan, mula sa ang biblia, angbiblianet.

6 upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi 7 ang takot sa panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo 8 anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong. Mga kawikaan 8 magandang balita biblia (mbbtag) papuri sa karunungan 8 hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan, at ang tinig ng unawa'y hindi pa ba napakinggan 2 nasa dako siyang mataas, sa tagpuan ng mga landas 3 nasa mga pintuan siya, sa may harap nitong bayan, nakatindig sa pagpasok at ito.

Kawikaan 8 ang dating biblia
Rated 5/5 based on 37 review